حوضچه ها وسيستمهاي مختلف پرورش ماهي قزل آلا:

حوضچه ها وسيستمهاي مختلف پرورش ماهي قزل آلا:       استخرها ي دايره اي يا حوضچه ها ي  گرد: اين حوضچه ها بيشتر در كشور انگلستان مورد ...

ادامه مطلب

چرا استفاده از پودر ماهي در جيره غذايي طيور ارزشمنداست

چرا استفاده از پودر ماهي در جيره غذايي طيور ارزشمنداست مقدمه: پودر ماهي داراي ميزان زيادي پروتئين ميباشد كه معمولا در جيره غذايي ط...

ادامه مطلب