پودر ماهی

چرا استفاده از پودر ماهي در جيره غذايي طيور ارزشمنداست

چرا استفاده از پودر ماهي در جيره غذايي طيور ارزشمنداست

مقدمه:

پودر ماهي داراي ميزان زيادي پروتئين ميباشد كه معمولا در جيره غذايي طيور قرار ميگيرد . ميزان پروتئين خام موجود در پودر ماهي مي تواند بين 57 در صد تا 77 بسته به نوع ماهي پودر شده باشد. بيشتر گونه هاي ماهي مورد استفاده در پود ر ماهي را نمي توان در تمام طول سال صيد كرد پس در نتيجه بسته به نوع صيد ميزان پروتئين خام پود ر ماهي هم تغيير پذير است .قيمت پودر ماهي در طول سال متغير است و به شدت وابسته به صيد مي باشد در زمانيكه صيد ماهي كاهش مييابد به طبع قيمت پودر ماهي افزايش مي يابد . رطوبت موجود در پودر ماهي معمولا به منظور ذخيره ساي وحمل ونقل بسيار پايين است .آلودگيهاي باكترياي وقارچي معمولا در سطح پاييني قرار ميگيرند مادامي كه رطوبت در حد پايين ثابت باقي بماند چنان چه ذخيره سازي پودر ماهي در مدت بيشتري مد نظر باشد بايد به پودر ماهي انتي اكسيدان لازم را اضافه كرد . پودر ماهي داراي 3قسمت مهم تغذيه اي  يعني پروتئين ،چربي ، ومواد معدني است .

پروتئين پودر ماهي از ديدگاه جيره طيور

پودر ماهي اضافه شده به جيره غذايي طيور به عنوان منبع پروتئيني غني كه داراي قابليت هضم بالايي در ميان پروتئينهاي حيواني ميباشد نقش مهمي در تعادل پروتئيني جيوه طيور بازي ميكند .به طور كلي پروتئينها در جيره غذايي طيور تامين كننده اسيدهاي امينه مورد نياز براي رشد ونمو وتوليد تخم مرغ هستند حيوانات قادر به توليد همه 22امينو اسيد مورد نياز خود نمي باشند ان دسته از اسيدهاي امينه كه توسط حيوان توليد نميشود وبايد از طريق جيره غذايي تامين گردد را اسيدهاي امينه ضروري ميناميم و ان اسيدهاي امينه كه حيوان قادر به توليد ان در بدن خود است را اسيدها ي امينه غير ضروري ميخوانيم .ارزش غذايي هر پروتئيني رابطه مستقيمي به اسيدههاي امينه ضروري موجود در ان دارد پروتئيني كه فاقد اين اسيدهاي امينه ضروري نمي باشد فاقد ارزش غذايي براي طيور وپروتئين غير متعادل مي ناميم .

پروتئينهاي دانه غلات قادر به تامين كامل اسيدهاي امينه ضروري براي طيور به علت كم بود 2اسيد امينه ضروري متيونين ولايزين نمي باشند .دانه سويا نيز كه در صنعت طيور به طور گسترده استفاده ميگردد اگر چه منبع خوبي براي تامين اسيد امينه هاي لايزين وتيريپتوفان مي باشد اما از لحاظ اسيدها ي امينه كه داراي سولفور يعني متييونين وسيستئين داراري كمبود مي باشد .پودر ماهي يك منبع بسيار عالي از تمام اين اسيد امينه هاي ذكر شده مي باشد تعادل پروتئيني موجود در پودر ماهي باعث شده است كه ارزش غذايي اين پودر براي طيور داراي اهميت بالايي باشد .پودر ماهي را معمولا به عنوان يك مكمل به پروتئين گياهي مثل دانه سويا اضافه ميكنند كه به علت كمبود برخي از اسيدهاي امينه ضروري در منابع پروتئين گياهي و تعادل خوب اسيدهاي امينه ضروري در پودر ماهي مي باشد پودر ماهي به عنوان منبع غني از اسيدهاي امينه لايزين ،متيونين وتيريپتوفان مي باشد كه به عنوان يك ضرورت به پروتئينهاي گياهي موجود در جيره طيور اضافه مي گردد .

مواد معدني موجود در پودر ماهي و اثر آن بر جيره غذايي طيور

يك منبع بسيار خوب تامين كننده كلسيم و فسفر طيور را ميتوان پودر ماهي دانست . در حدود 10 تا15 درصد خاكستر يا مواد معدني تشكيل مي دهد .ميزان بالاي خاكستر نشنان دهنده ميزان بالاي كلسيم وفسفر در پودر ماهي است . نوع كلسيم وفسفر موجود در پودر ماهي بر عكس فسفر وكلسيم موجود در خوراك گياهي در فرم قابل دسترس براي طيور ميباشد .سلنيوم يك از عناصر كميابي است كه به وسيله پودر ماهي در جيره به راحتي قابل دسترس نمي باشد .سلنيوم به صورت سلنو پروتئين در پودر ماهي موجود مي باشد كه به راحتي قابل دسترس براي دستگاه گوارش طيور نمي باشد .

انرژي موجود در پودر ماهي و اثر ان برجيره غذايي طيور

انرژي موجود در پودر ماهي رابطه مستقيمي دارد با درصد پروتئين وچربي موجود در پودر ماهي معمولا انرژي متابوليستي پودر ماهي داراي بازه اي به مقدار 2500 -3200 كيلو كالري بر كيلو گرم دارد .مقدار چربي موجود در پودر ماهي بستگي به نوع ماهي، عادت خوراكي ماهي ونحوه  تهيه پودر ماهي داردكه نقش مهمي در ميزان انرژي متابوليستي ايفا ميكند.

استفاده از انتي اكسيدانها يك امر حياتي براي مطمئن شدن از نگهداري وحمايت از مقدار بالاي انرژي متابوليكي موجود در پودر ماهي براي طيور ميباشد .عدم استفاده از انتي اكسيدانها باعث كاهش انرژي متابوليكي پودر ماهي به ميزان 20%ميشود.

اسيدهاي چرب موجود در پودر ماهي واثر ان برجيره غذايي طيور

روغن ثابت شده در پودر ماهي معمولا داراي ميزان كمي لينولئيك اسيد واسيدهاي چرب ضروري براي طيور ميباشد به هر حال وجود روغن كه يك منبع بسيار خوب اسيدهاي چرب ضروري ولينولنيك اسيد است داراي اهميت فراواني در استفاده از پودر ماهي در جيره غذايي طيور ميباشد اسيدهاي چرب ضروري موجود درروغن ماهي كه در پودر ماهي وجود دارد ميتواند نقش مهمي در بر طرف كردن نياز طيور به اسيدهاي چرب ضروري ايفا كند به عبارت ديگر در بخش مهمي از اين نياز سهيم باشد تحقيقات نشان ميدهد ميزان كمي از مكملهاي پودر ماهي در غذاي طيور گوشتي وتخم گزار باعث افزايش اسيد چرب امگا3موجود در گوشت وتخم مرغ اين طيور مي گردد همان طوري كه تحقيقات جديد نشان ميدهد وجود اسيد چرب امگا 3 در غذاي انسان باعث كاهش سكته هاي قلبي به ميزان قابل توجهي ميگردد از اين رو وجود اين اسيد چرب در فراورده هاي دامي داراي اهميت و ارزش منحصر به فردي ميباشد .

در يك تحقيق انجام شده در طيور گوشتي افزودن 9/3 درصد پودر ماهي در جيره باعث افزايش ضريب تبديل پذيري غذايي به ميزان 9/1 درصد و افزايش رشد اين طيور گوشتي به ميزان 4/2 درصد ثبت شده است همچنين با افزودن فقط 2/4 درصد پودر ماهي به جيره غذايي طيور تخم گزار ميزان ضريب تبديل پذيري غذايي  به ميزان 4/15 درصد افزايش يافته و موجب شده تعداد تخم هاي گذاشته شده توسط اين طيور به ميزان 2/4 درصد افزايش يابد .

نتيجه گيري

پودر ماهي منبع بسيار مطمئني براي تامين همه اسيدهاي امينه ضروري طيور به خصوص لايزين ومتيونين مي باشد .

شركت فن آوران دریا  شركت سهامی خاص تولید كننده پودر ماهی درجه یک در کشور می باشد.

به این نوشته امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *